facebook

Regulamin

Treść regulaminu serwisu domainer.pl jest dostępna na stronie internetowej: http://www.domainer.pl/?regulamin=1

Treści polityki prywatności serwisu domainer.pl jest również dostępna na stronie internetowej: http://www.domainer.pl/?regulamin=1

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: http://domainer.pl/regulamin.pdf Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/

Regulaminy giełdy domen Aftermarket.pl dostępne są pod adresami internetowymi:

• Regulamin ogólny serwisu Aftermarket.pl - http://www.aftermarket.pl/rules_general.htm
• Regulamin rejestracji domen - http://www.aftermarket.pl/rules_registration.htm 
• Regulamin płatności - http://www.aftermarket.pl/rules_payments.htm  
• Regulamin kupna domen - http://www.aftermarket.pl/rules_buying.htm  
• Regulamin sprzedaży domen - http://www.aftermarket.pl/rules_selling.htm  
• Regulamin dzierżawy domen - http://www.aftermarket.pl/rules_rental.htm  
• Regulamin programu partnerskiego - http://www.aftermarket.pl/rules_affiliate.htm  
• Regulamin usług hostingowych - http://www.aftermarket.pl/rules_hosting.htm  
• Regulamin programu resellerskiego - http://www.aftermarket.pl/rules_reseller.htm  
• Regulamin ochrony prywatności domen - http://www.aftermarket.pl/rules_whoisprivacy.htm  
• Regulamin usługi Domeny Premium™ - http://www.aftermarket.pl/rules_premium.htm  
• Polityka prywatności - http://www.aftermarket.pl/rules_privacy.htm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOMAINER.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
5. ROLA USŁUGODAWCY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem serwisu internetowego jest firma DOMAINER.PL adres poczty elektronicznej: afm@op.pl.
1.2. Serwis Internetowy jest listą ogłoszeniową Usługodawcy z zarejestrowanymi na niego domenami internetowymi na giełdzie domen AfterMarket.pl. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca m.in. prezentuje zarejestrowane na siebie domeny internetowe na giełdzie domen AfterMarket.pl, udostępnia formularz kontaktowy oraz zamieszcza link internetowy do aukcji danej domeny na giełdzie domen AfterMarket.pl. Serwis Internetowy zawiera jedynie listę ogłoszeniową, natomiast cała obsługa transferu (przeniesienia praw) domeny internetowej następuje na giełdzie domen AfterMarket.pl zgodnie z jej regulaminem.
1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.5. Definicje:
1.5.1. AFTERMARKET.PL – giełda domen (serwis internetowy) udostępniana pod adresem internetowym http://www.aftermarket.pl/ przez spółkę MICHAU ENTERPRISES LIMITED, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem 245422.
1.5.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.5.3. LISTA OGŁOSZENIOWA – zbiór Ogłoszeń Usługodawcy dostępny w Serwisie Internetowym. Usługobiorca ma możliwość przeglądania Listy Ogłoszeniowej korzystając z podziału Ogłoszeń na kategorie oraz wyszukiwania Ogłoszeń za pomocą dostępnej w Serwisie Internetowym wyszukiwarki.
1.5.4. OGŁOSZENIE USŁUGODAWCY; OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługodawcy w Serwisie Internetowym stanowiące zaproszenie do zawarcia Transakcji na giełdzie domen AfterMarket.pl (zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego). Ogłoszenie zawiera: informację o nazwie domeny internetowej; informację o kategorii domeny internetowej; informację o orientacyjnej cenie Transakcji, link internetowy do formularza kontaktowego oraz link internetowy do aukcji danej domeny na giełdzie domen AfterMarket.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Transakcji, jej warunków oraz danych Usługodawcy.
1.5.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.5.6. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.domainer.pl.
1.5.7. TRANSAKCJA – transfer (przeniesienie praw) do domeny internetowej zarejestrowanej na Usługodawcę na giełdzie domen AfterMarket.pl. Transfer jest odpłatny i następuje na giełdzie domen AfterMarket.pl zgodnie z jej regulaminami. Do dokonania Transakcji niezbędne jest uprzednie utworzenie przez Usługobiorcę konta na giełdzie domen AfterMarket.pl.
1.5.8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
1.5.9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.5.10. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.5.11. USŁUGODAWCA – DOMAINER.PL  adres poczty elektronicznej: afm@op.pl.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Lista Ogłoszeniowa

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność: korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Listy Ogłoszeniowej jest nieodpłatne. Zasady odpłatności samej Transakcji są ustalane przez strony Transakcji, zgodnie z regulaminami AfterMarket.pl
3.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Listy Ogłoszeniowej w Serwisie Internetowym zostaje zawarta w momencie wprowadzenia przez Usługobiorcę do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu Internetowego i przejścia na stronę Serwisu Internetowego – od tego momentu Usługobiorca ma możliwość korzystania z Listy Ogłoszeniowej.
3.3. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej: korzystanie z Listy Ogłoszeniowej możliwe jest w trakcie przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego - w momencie zakończenia przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, Usługobiorca traci także dostęp do Listy Ogłoszeniowej.
3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.4.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.4.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.4.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej, Safari.
3.4.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
3.4.5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
3.6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania (w tym także prezentowania, udostępniania, rozpowszechniania, produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania) treści o charakterze bezprawnym, w tym treści: zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem; treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej; wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, lub wyznaniowej; pochwalających faszyzm, nazizm lub komunizm; propagujących przemoc; obrażających uczucia religijne; naruszających prawa osób trzecich.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO

4.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro (tj. nie-konsumentów) i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.
4.3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco:
4.3.1. całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
4.3.2. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy.
4.3.3. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy Pro.
4.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie

5. ROLA USŁUGODAWCY

5.1. Niniejszy pkt. Regulaminu ma na celu wyjaśnienie roli Usługodawcy jako podmiotu prowadzącego Serwis Internetowy i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
5.2. Serwis Internetowy zawiera Listę Ogłoszeniową Usługodawcy z zarejestrowanymi na niego domenami internetowymi na giełdzie domen AfterMarket.pl. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca prezentuje zarejestrowane na siebie domeny internetowe na giełdzie domen AfterMarket.pl, udostępnia formularz kontaktowy oraz zamieszcza link internetowy do aukcji danej domeny na giełdzie domen AfterMarket.pl. Serwis Internetowy zawiera jedynie zbiór zarejestrowanych na Usługodawcę domen internetowych na giełdzie domen AfterMarket.pl, natomiast cała obsługa transferu (przeniesienia praw) domeny internetowej następuje na giełdzie domen AfterMarket.pl zgodnie z jej regulaminami. Szczegółowe informacje dotyczące Transakcji, jej warunków oraz danych Usługodawcy określone są na aukcji danej domeny na giełdzie domen AfterMarket.pl

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6.2. Korzystanie z Listy Ogłoszeniowej możliwe jest w trakcie przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego - w momencie zakończenia przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, Usługobiorca traci także dostęp do Listy Ogłoszeniowej

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
7.2. Reklamacje związane z brakiem świadczenia, nienależytym świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dommeny@op.pl
7.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
8.2. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
8.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.3. Zmiany w Regulaminie:
9.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
9.3.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
9.3.3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Transakcje.
9.3.4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
9.4. Rozstrzyganie sporów:
9.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
9.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Pro zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DOMAINER.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest firma DOMAINER.PL  adres poczty elektronicznej: afm@op.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.domainer.pl/?regulamin=1

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:
2.1.1. Kontakt z Usługobiorcą w zakresie dotyczącym Ogłoszenia lub Transakcji;
2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.2. Usługodawca udostępnia formularz kontaktowy, za pomocą którego możliwe podanie jest następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer GaduGadu oraz nazwa użytkownika komunikatora Skype. Żadna z powyższych danych nie jest jednak wymagana – to Usługobiorca decyduje, które dane poda – muszą to być jednak dane umożliwiające nawiązanie kontaktu między Usługodawcą, a Usługobiorcą.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - korzystanie z Serwisu Internetowego i z jego funkcjonalności jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce korzystać z Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych, w tym także podać swoje dane osobowe.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.2.3. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2.
3.4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.2.2. wniesienia, w przypadkach wymienionych w pkt. 3.2.3., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
4.2.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w pkt. 3.2.3, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. należy przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: afm@op.pl

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1. Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta oraz Formularza Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.
5.2. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
5.2.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
5.2.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
5.2.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.